Kjøp eller salg

Ved oppkjøp av andre bedrifter vil det være nødvendig å sette en verdi på denne for å ha et godt utgangspunkt for forhandlinger. Tilsvarende gjelder dersom man mottar et oppkjøpstilbud.

Fusjon eller fisjon

Ved fusjon vil verdisetting være nødvendig for å sette et mest mulig korrekt bytteforhold, og tilsvarende gjelder også ved fisjon av deler av bedriften.

Generasjonsskifte

Ved overdragelse av selskap til kommende generasjoner vil verdsettelse være en kritisk faktor for å medvirke til et godt oppgjør mellom ulike arvinger.

Endring av eierstruktur

Aktuelt ved utkjøp av medeier, partner, eller opptak av nye medeiere i bedriften.

Kapitalutvidelser

Ved behov for kapitaltilførsel for å finansiere vekst eller omstilling, vil det måtte gjøres en verdsettelse for å etablere et riktig emisjonsgrunnlag.

Aksjer eller opsjonsordninger

Stadig flere bedrifter innfører incentivordninger ved å tilby ansatte aksjer eller opsjoner, og det vil da være nødvendig å beregne riktig pris på disse.

Utvikling av strategi og forretningsmodell

Ved å lage en verdsettelse vil man få et svært godt utgangspunkt for å uforme en verdiskapende strategi.

Sakkyndig bistand i rettslige prosesser

Bistand i forbindelse med juridiske tvistesaker, hvor det foreligger behov for uavhengig verdsettelse.

Aktiv eierstyring

Nyttig verktøy for deg som eier når du skal vurdere om du får en verdiutvikling på selskapskapitalen som tilfredsstiller dine krav, og er på høyde med alternative investeringsmuligheter.

Kontakt oss

Telefon: +47 482 111 44 

E-post: post@verdsette.no

Adr: Øvre Kråkenes 17, Bergen

Kontaktskjema

13 + 10 =